Home / Television / Shab e Barat Ki Fazilat, Duaen Nawafil in Urdu

Shab e Barat Ki Fazilat, Duaen Nawafil in Urdu

Loading...

Shab e Barat Ki Fazilat

15th Shaaban is the one of the top virtual night. On which lives and fortunes during the coming year are said to be registered in heaven. Prophet Mohammad says that 15 shaban ul muazzam worship is the best worship. Prophet Mohammad said that night Allah opens many door for Muslims.

Shab e Barat ki Fazilat

Hazrat Muhammad (S.A) irshad farmate hain keh Shaban ul Muazzam ki 15 shab ki ibadat baqi raton ki ibadat se buhat afzal hai. Farmaya is shab ko Allah apne bandon key liye be shumar darwaze apni rehmat key khool deta hai aur fermata hai keh kon hai jo aaj ki shab mujh se bakhshish talab kare aur mein is ko azab dozakh se nijat de kar is ki maghfarat karon farmaya aap ne keh is shab ki ibadat karne wale par dozakh ki aag Allah pak haram kar deta hai.

Nafil Namaz

1- 15 Shaban ki shab ko ghusal kare. Agar kisi tkleef key sabab ghusal na kare to sirf bawazu ho kar do rikat thayatul wazu parhe, har rikat mein surah fatiha key baad ayatul kursi aik bar surah ikhlas teen teen bar pahni hai. yeh namaz afzal hai.
2- Shaban ki 15 shab do rikat namaz parhni hai har rikat mein surah fatiha key baad aayatul kursi aik bar . surah ikhlas 15,15 martaba baad salalm key darood sharif 100 dafa parh kar tarqqi rizq ki dua kare insha allah tala is namaz key bais rizq mein taraqqi ho jaye gi.

3- 15 shab ko 8 rikat namaz do salalm se parhe, har rikat mein surah fatiha key baad surah ikhlas 10, 10 martaba parhni hai, allah pak is namaz key parhne wale key liye be shumar farishte moqarrar kare ga jo ise azab qabar se nijat ki aur dakhil behasht hone ki khushkhabri dein gay

4- 15 Shab shaban 14 rikat namaz 7 salam se parhe aur har rikat mein baad surah fatiha key surah kafaroon aik bar surah ikhlas aik bar surah falaq aik bar surah naas aik bar pahni hai. Baad salam key aayatul kursi aik dafa phir surah toba ki aakhri aayat

tak aik bar parhe waste qaboolyat dua khua dunyawi ho ya dini yeh namaz buhat afzal hai.

5- 15 shab ko 8 rikat namaz do salam se parhe, pehli rikat mein surah fatiha key baad aayatul kursi 10 martaba, doosri mein surah fatiha key baad surah nashrah 10 martaba, tisri mein baad surah fatiha key surah qadar 10 martaba, choti mein surah fatiha key baad surah ikhlas 10 martaba parhe. Phir 4 rikat isi tarteeb se parhni hai. Baad salam key 70 martaba astaghfar aur 70 martab darood pak parh kar apne gunahon se toba kare insha allah tala is namaz parhne wale key gunah saghirah kabirah allah pak muaf farma kar maghfarat farmaye ga.

6- Shaban ki 15 tareekh baad namaz Zuhar 4 rikat namaz do salam se parhe, pehli rikat mein surah fatiha key baad surah zulzal 1 bar surah ikhlas 10 martaba, doosri rikat mein baad surah fatiha key surah takasur aik bar surah ikhlas 10 dafa, tisri rikat mein surah fatiha key baad surah kaferoon 3 bar. Surah ikhlas 10 martaba, chothi rikat mein surah fatiha key baad ayatul kursi 3 bar surah ikhlas 25 martaba parhe is namaz ki be had fazilat hai. Allah pak is namaz parhne wale par khas nazar karam qayamat key din farmaye ga aur insha allah tala is namaz ki barkat se deen o dunya ki bhalayi hasil hogi.

 

Loading...

About Ali

www.utvplus.com shows my passion of Blogging ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *